Have a Question?

Vad menas med sambo?

Vad som avses med sambor

1 §   Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

När det i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande uttryck, avses därmed sambor enligt första stycket.

Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.

Det som i denna lag sägs om äktenskap gäller också registrerat partnerskap. Lag (2009:261).

Så här definieras parförhållande:

Med parförhållande menas ett förhållande som i normalfallet omfattar ett sexuellt samliv. Tidigare användes benämningen ”äktenskapsliknande förhållande” i lagtexten.