AB Nynäshamnsbostäders bostadsområden, bostäder och lokaler ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt samt möjliggöra för våra hyresgäster att kunna leva miljömässigt.

Vi ska tillgodose våra kunders behov och förväntningar när det gäller en sund och trivsam boendemiljö.

Företaget ska arbeta aktivt för en hållbar utveckling och ta miljöansvar genom ett miljöarbete som bedrivs med ett företagsekonomiskt lönsamt synsätt, och därmed minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan.

Vi ska informera och stimulera kunder och lokala hyresgästföreningar för att öka delaktigheten i miljöarbetet, och vi redovisar öppet vårt miljöarbete för styrelse, anställda, kunder och

allmänheten. Miljöpolicyn täcker hela verksamheten och ska ligga till grund för företagets miljöplanering, strävan mot ständiga miljöförbättringar samt förebygga föroreningar.

För AB Nynäshamnsbostäder innebär detta att:

 • Samtliga anställda ska ha en grundläggande miljökunskap som fås via utbildning. Alla anställda
  ska ha goda kunskaper om företagets miljöarbete. Våra kunder och samarbetspartners ska
  uppleva att företagets miljöarbete bedrivs seriöst.
 • Alla inköp ska utvärderas utifrån miljöhänseende, ekonomi och livslängd
 • Alla transporter och resor till, från och inom företaget ska värderas ur miljöhänseende och
  ekonomi.
 • Hushålla med energi, vatten och andra naturresurser genom att välja energieffektiva
  produkter och reglersystem som begränsar utsläpp och andra miljöstörningar.
 • Öka möjligheterna för hyresgästerna att källsortera sitt avfall.
 • Företagets ledning och samtliga medarbetare ska i sin dagliga verksamhet ta hänsyn till
  miljöpåverkan. Alla delar ansvaret för hur miljöfrågorna hanteras. Ledningen ansvarar för att
  skapa goda förutsättningar för miljöarbetet. Personalens kompetens och engagemang i
  miljöfrågor tas tillvara och utvecklas så att alla är medvetna om sin betydelse i arbetet för att
  nå ett långsiktigt hållbart samhälle.
 • Ta miljöhänsyn vid inköp av såväl varor som tjänster och samarbeta med konsulter,
  entreprenörer samt leverantörer som ställer upp på våra miljökrav. Miljötänkandet ska styra
  våra vardagliga beslut.
 • Efterleva gällande miljölagstiftning är ett minimikrav för oss.

Denna miljöpolicy är antagen av styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder den 18 december 2015